ઝ થી શરૂ થતા શબ્દો

ઝ થી શરૂ થતા શબ્દો :

ઝઘડોઝરણું
ઝગમગઝરણા
ઝાડઝવેરાત
ઝાડવુંઝાંખો
ઝાઝુંઝાંઝવા
ઝાંખીઝાંપવું
ઝૂંટવુંઝાંઝવ
ઝૂંઠુંઝપટો
ઝૂમવુંઝાડા
ઝૂમવાઝપટાવ
ઝૂપડપટ્ટીઝલક
ઝૂંટકુંઝલવું
ઝૂંબેશઝલકવું
ઝૂંપડીઝબૂક
ઝોકઝમાડવું
ઝોલીઝામક
ઝંખનાઝમીન
ઝંખવુંઝમે
ઝાઝીઝીણી
ઝાડવાઝમવું
ઝૂકવુંઝીણવું
ઝૂકાવવુંઝીણા
ઝિગઝેગઝલન
ઝીરોઝમાડવું
ઝિક્કઝુંબેશ
ઝીંડોઝૂંટવું
ઝિલબઝૂમતા
ઝીણઝૂંટાવ
ઝિલોઝૂંપડી
ઝીલઝૂકવું
ઝીલાઝૂકાવ
ઝેરીઝીણાઈ
ઝેરઝૂમવું
ઝેલઝલમ
ઝોમ્બીઝાર
ઝાકળઝોપડું
ઝટકારઝટપટ
ઝબકઝણક
ઝબકારઝણઝણ
ઝબૂકઝલવ
ઝાંયઝલવી
ઝપાટોઝાળ
ઝાડોઝેપી
ઝાંખીઝેપી
ઝગડોઝળહળ
ઝાંખોઝેપી

Leave a Comment