ક થી શરૂ થતા શબ્દો

ક થી શરૂ થતા શબ્દો :

કચરુંકથન
કચરોકપાટ
કટારકપાલ
કપડુંકમળ
કપલોકમીજ
કબરકમાયો
કબૂલકયારી
કમાયકરાર
કલરવકયુર
કલમકવચ
કલરવકાન્ટો
કલાકવિ
કલાપકસવું
કલ્પનકસોટી
કવિતાકાગળ
કલ્યાણકાળજું
કલમકાઠિયા
કસ્ટકાંટો
કપલકાજલ
કંપકાજી
કાંઇકાપડ
કમીનકાવ્ય
કાચકાનક
કાચબકારખાનું
કાદવકાળ

Leave a Comment