કાના માત્રા વાળા શબ્દો

કાના માત્રા વાળા શબ્દો :

 1. મકાન
 2. બાગ
 3. પાતળું
 4. ઝાંઝવા
 5. ભાન
 6. કાકા
 7. હાથ
 8. મામા
 9. રામ
 10. ગામ
 11. સાંજ
 12. પાણી
 13. સાલ
 14. ધન
 15. દવા
 16. તાપ
 17. ફાલ
 18. જાન
 19. પાન
 20. રાત
 21. ગામ
 22. કાગળ
 23. સાલ
 24. માફ
 25. બાલ
 26. લાકડું
 27. માતા
 28. પિતા
 29. ભાઈ
 30. બહેન
 31. માખણ
 32. સાંસ
 33. કાચ
 34. ગામડું
 35. પાર્ક
 36. જામ
 37. આમ
 38. સારું
 39. કાજ
 40. માલ
 41. રામ
 42. ચાલ
 43. કામ
 44. સાંગ
 45. રાજ
 46. ફાર્મ
 47. સાબુ
 48. માછલીઓ
 49. સાગર
 50. રસ્તા

Leave a Comment