સમાનાર્થી શબ્દ

સમાનાર્થી શબ્દ એવા શબ્દો છે જેનો અર્થ સમાન અથવા લગભગ સમાન હોય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે એવા શબ્દો છે જેનો ઉપયોગ વાક્યમાં એકબીજાની જગ્યાએ કરી શકાય છે અને વાક્યનો અર્થ બદલાતો નથી.

સમાનાર્થી શબ્દોનો ઉપયોગ ભાષાને વધુ રસપ્રદ અને સચોટ બનાવવા માટે થાય છે. તેઓ વાક્યમાં વિવિધતા લાવે છે અને વાચક અથવા શ્રોતાનું ધ્યાન ખેંચવામાં મદદ કરે છે.

સમાનાર્થી શબ્દો શીખવાથી તમારી શબ્દભંડોળમાં વધારો થાય છે અને તમને વધુ સ્પષ્ટ અને સચોટ રીતે વાત કરવામાં મદદ મળે છે.

તમે ઘણી રીતે સમાનાર્થી શબ્દો શીખી શકો છો, જેમ કે:

  • શબ્દકોષનો ઉપયોગ કરવો
  • થિસોરસ વાંચવો
  • નવા શબ્દો શીખતી વખતે તેમના સમાનાર્થી શબ્દો શોધવાનો પ્રયાસ કરવો
  • વાક્યોમાં સમાનાર્થી શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવો

સમાનાર્થી શબ્દ :

મૂળ શબ્દસમાનાર્થી શબ્દ
ઘરમકાન
ભયડર
ગુસ્સોરોષ
આનંદખુશી
સહાયમદદ
આભઆકાશ
બગાડનાશ
મિત્રસખા
મોટીવિશાળ
સાંજસાંજે
રસ્તોમાર્ગ
શાંતસ્તબ્ધ
મીઠુંખાંડ
આખાસર્વ
શોધઅન્વેષણ
રાત્રિરાત
વૃક્ષઝાડ
ભોજનખોરાક
પાણીજલ
ફૂલપુષ્પ
બાળકબાળક
માતામા
પાઠઅભ્યાસ
શાળાવિદ્યા
બુદ્ધિસમજ
નરમમૃદુ
સુમસામનિસ્તબ્ધ
મીઠીમધુર
પ્રભુભગવાન
દિવસદિવસ
વારસપ્તાહ
પ્રકાશઅજવાળું
સૂર્યરવિ
પંખીપક્ષી
રમતક્રીડા
પુસ્તકગ્રંથ
સિંહવાઘ
ગાયધેનુ
રાત્રિભોજનજમણ
ચાલવાડોલવું

Leave a Comment