અનુશ્વાર શબ્દો

અનુશ્વાર શબ્દો ગુજરાતી ભાષામાં જેવા છેઃ શબ્દો જેમનો શરૂઆતિમાં આવે છે તેમ આપેલ નામે સ્વર છે. અનુશ્વાર શબ્દો કેવા હોય તેના ઉદાહરણો છે: અંધકાર, અધ્યાપન, ઉદાહરણ, ઇત્યાદિ. આ શબ્દોમાં જો પહેલાં ‘અ’ આવે છે તો તે અનુશ્વાર શબ્દ માનાય છે.

અનુશ્વાર-શબ્દો

Leave a Comment