ઘ થી શરૂ થતા શબ્દો

ઘ થી શરૂ થતા શબ્દો :

ઘડિયાળઘનતા
ઘડીઘનદાટ
ઘડવુંઘસારો
ઘડિયાળઘોડાપુર
ઘડબંગઘન
ઘમારુંઘમાવટ
ઘરઘસવું
ઘરભાડુંઘોંઘાટ
ઘોડોઘોડાગાડી
ઘાસઘરકંઠો
ઘાટઘોડેચડતો
ઘરકામઘનતા
ઘસડઘરવખરી
ઘેલાંઘાટક
ઘરડીઘનિષ્ઠ
ઘેટુંઘેર
ઘઉંઘુમરાવ
ઘમંડઘમથી
ઘસીઘસણ
ઘંટીઘમરોળ
ઘુવાડુંઘડીયાળ
ઘેલાપાઘરપથ્થર
ઘેરવટઘેટાં
ઘાટવુંઘનતા
ઘમણાવઘમેલું
ઘાસચારોઘસી
ઘનઘોરઘરગથ્થું
ઘૂમઘામઘરો
ઘરાણુંઘનતા
ઘરોબોઘરજમાઈ
ઘરગથ્થુંઘમ-ઘમ
ઘાતકઘનમૂલ્ય
ઘૂંટણઘાટવું
ઘેરાઈઘસી
ઘુંવાવવુંઘરડાટ
ઘરપાકુંઘોડાપાળા
ઘનિષ્ઠઘાટક
ઘૂમાડવુંઘમણાવ
ઘનત્વઘાટકડો
ઘરપાકીઘમાઉ
ઘેરીઘરમથક
ઘાટવુંઘુમડું
ઘુવાળીઘમાકો
ઘણધવાટઘસન
ઘસરકઘમાટ

Leave a Comment