જ થી શરૂ થતા શબ્દો

જ થી શરૂ થતા શબ્દો :

જગતજનસંખ્યા
જગ્યાજનગणના
જગાડીજન્મદિન
જગમજાનકાર
જડીજનમ
જનજનક
જનકજડીબૂટિ
જનતાજીવન
જનાનખતજગ્યા
જનમજહાજ
જનસંઘ્યજય
જાનજાડું
જન્મજંગલ
જન્મદિનજમાઈ
જમજમીન
જમીનજવાવ
જલજાળ
જળજમાવવું
જંગજલસો
જગ્યાજગદીશ
જંગલજગમો
જાતજપ
જાતિજપમાળા
જાતીયજનજાગૃતિ
જગાડવુંજુવાળ
જાગવુંજાળવણી
જાજરમાનજુદી
જાસૂસજુદીવાર
જાળજુદું
જાગવુંજુદાઈ
જનકજલદી
જળચરજુહૂ
જડબેસલાકજુમલો
જુદીજુમલા
જુદાઈજુમાવવું
જુમલાવજુદી
જુનુંજુના
જુવાળજુગાડી
જુગાડજુહૂ
જુવાંજુસ્સો
જુહારીજુવાક
જુગારજુએ
જગમહલજુહારી
જુસ્સોજુદાઈ
જુગાડજુવાઈ
જુહૂજુવાવ
જુથજુડાઉ

Leave a Comment