ઠ થી શરૂ થતા શબ્દો

ઠ થી શરૂ થતા શબ્દો :

ઠક્કરઠૂંગડી
ઠંડિયુંઠક્કરી
ઠાંભળોઠરકી
ઠંડોઠીમક
ઠડવુંઠેરીં
ઠગરોઠવળ
ઠગરુંઠૂંગડું
ઠંડાઠંડિયો
ઠંડીયુંઠૂંગો
ઠૂંગોઠપાકું
ઠૂંગડીઠડકવું
ઠાંભળુંઠરકીવું
ઠંડાવડુંઠીમકો
ઠગરવોઠડા
ઠંડાવડુંઠીકરવું
ઠક્કરોઠડીવું
ઠરકીવુંઠંડોવું
ઠડકીવુંઠુંગડો
ઠવળવુંઠંડિયું
ઠુંગડોઠંધા
ઠૂંગડુંઠક્કરીવું
ઠંડિયોઠંડીયું
ઠરકીવુંઠાંભળું
ઠંડાવુંઠગરવું
ઠડકવુંઠંડાવડું
ઠીમકવુંઠુંગોવું
ઠરકીઠળેલો
ઠળવોઠળેવું
ઠડીવુંઠડકાવવું
ઠડકાવુંઠંધાવું
ઠીકરવુંઠક્કરીવું
ઠાંભળીવુંઠડીવું
ઠડાવુંઠંડાવું
ઠૂંગોવુંઠૂંગોવું
ઠંધાવુંઠવળવું
ઠંડોવુંઠંડાવું
ઠવળવુંઠળીવું
ઠુંગડોવુંઠડાવું
ઠગરવુંઠગરું
ઠાંભળીઠાંભળીવું
ઠળેલુંઠળીવું
ઠંડાવડુંઠીમકવું
ઠૂંગોવુંઠરકી

Leave a Comment