ખ થી શરૂ થતા શબ્દો

ખ થી શરૂ થતા શબ્દો :

ખજાનોખડક
ખજૂરખમણ
ખપતખમરિયું
ખપ્પરખરાબ
ખબચટખલાસ
ખબરખરેખર
ખભોખાંખાં
ખમોખાણી
ખરોખાલી
ખરણુંખાલીપો
ખડકખાવવું
ખડખડાટખાનગી
ખડસોખાતર
ખડપેટખાતું
ખંડખાસ
ખંભોખાનગી
ખાયખારવું
ખોવાઈખાનગીપણે
ખેલખુમારી
ખોખુંખુશી
ખુદખુદાઈ
ખુખારખુમારી
ખૂણુંખુમારીયું
ખૂટીખુમારવું
ખેતરખૂટવું
ખેવટખુરશી
ખટમઠખોટ
ખોટુંખોરાક
ખટારોખોલવું
ખરાઈખોલક
ખંડકાવ્યખુદાઈ
ખલાસખોટું
ખડખમખવડાવવું
ખંડનીખલાસી
ખભાનુંખંત
ખીલવુંખુશ

Leave a Comment