પ થી શરૂ થતા શબ્દો

પ થી શરૂ થતા શબ્દો :

યાં આવતા 50 “પ” અક્ષરના શબ્દો:

પણપવિત્ર
પરિપાટપિંજરું
પાવરપંખો
પ્રાર્થનાપતંગો
પેનપોતાનીવાળું
પોલીસપોતાનું
પ્રયત્નપાણીનું
પ્રણામપીછલીવાર
પકવાનીપડનો
પોલીસનુંપડવું
પદવીપ્રતિપક્ષનું
પોતાનીપરદેશી
પાણીનુંપાણીપીયો
પડવુંપોતાનીવાળું
પણ્યુંપ્રપંચીનું
પંજરુંપારપીઠનું
પિંજરુંપડનું
પાણીપીયોપારપીઠ
પારપીઠનુંપારિજાત
પડનોપ્રવાહમાં
પારિજાતપોતાનો
પ્રપંચીનુંપાવર
પોતાનુંપાણીનું
પોતાનીવાળુંપોલીસનું
પોલીસનુંપ્રયત્ન
પ્રતિપક્ષનુંપેન
પ્રાણીવારપારિપૂર્ણતા
પ્રાણીપ્રાર્થના
પ્રાણીઓપ્રાણીવાર
પરદેશીપ્રાણી
પરિપૂર્ણતાપાકી
પાકીપારાયણનું
પારાયણનુંપ્રસંગ
પ્રસંગપોતાનીવાળું
પ્રતિષ્ઠાપાણીપીયો
પ્રવાહમાંપડવું
પ્રવાસીપાણીનું
પ્રસંગપોતાનીવાળું
પ્રાર્થનાપ્રતિપક્ષનું
પ્રાર્થનાપોતાનું
પોતાનુંપેન
પેનપ્રાણીવાર
પ્રાણીવારપ્રાણી

Leave a Comment